satsvis bearbetning

batchkörning – bearbetning av stor datamängd (en batch), till exempel en löne­körning, utan mänsklig med­verkan. Körningen är alltså inte inter­aktiv. – Detta var mycket vanligt på den tiden då sådana körningar tog lång tid, kanske många timmar. Man samlade på sig ett stort antal lik­artade uppgifter, ofta transaktioner, och körde alla på en gång, ofta nattetid. I dag hanteras uppgifterna oftast löpande, men batchkörningar är fortfarande vanligt, till exempel för löneutbetalningar och månatliga räkningar. – Mänsklig över­vak­ning kan vid batch­körning behövas för hantering av tekniska fel, men det typiska för en batch­körning är att datorn får ett kom­plett under­lag så att den inte behöver be om ytter­lig­are data under kör­ningen. Man kan ha dagliga batch­körningar där man till exempel under natten upp­daterar databaser med dagens ändringar, men de flesta affärs­system upp­daterar numera data­baserna kon­ti­nu­er­ligt – det är ofta nödvändigt för att man till exempel inte ska kunna sälja samma vara två gånger. – Se också online trans­action processing.

[affärssystem] [it-system]