international mobile subscriber identity

(IMSI) – siffer­serie som identifierar ett mobil­telefon­abonnemang. –Sifferserien är lagrad på tele­fonens SIM‑kort och är alltså inte knuten till telefonen. Om man flyttar SIM‑kortet till en annan telefon följer IMSI‑numret med. Mobiloperatörerna använder IMSI för att särskilja varandras abonnenter och för att avgöra hur, och om, de ska hantera uppringande abonnenter från andra operatörer. – I praktiken överförs IMSI‑numret så sällan som möjligt. Detta för att försvåra kart­lägg­ning. I stället tilldelas varje telefon i ett tillfälligt, slumpmässigt valt nummer, TMSI (Temporary mobile subscriber identity), som bara används så länge telefonen är ansluten till en och samma basstation. En bilresenärs mobiltelefon kan alltså tilldelas många TMSI-nummer under en resa. – IMSI-numret består av 64 ettor och nollor, vilket mot­svarar ungefär 15 vanliga (deci­mala) siffror. Numret är inte samma som telefon­numret, men det ger information om land och operatör. – Jämför med ett annat nummer som också finns på SIM‑kort, nämligen ICCID, och med IMEI, som identifierar telefonen. – För IMSI catcher, se falsk basstation.

[förkortningar på I] [mobilt] [ändrad 30 augusti 2017]