join

samkörning – om relationsdatabaser: sam­man­slag­ning av infor­ma­tion ur två tabeller: om en post i den ena ta­bellen inne­håller infor­ma­tion som kan kopplas till en post i den andra tabellen slås de i resultatet ihop till en post. Re­sul­tatet blir en ny till­fällig tabell. (Posterna slås inte ihop per­ma­nent.) – Vad som hör ihop anges med ett sök­vill­kor. Enk­laste sättet är att söka efter identisk och särskiljande infor­ma­tion i båda ta­bell­erna (referensattribut). Man kan till exempel söka i tabell A och tabell B efter poster som identifieras av samma personnummer.

  • – Den van­ligaste formen av join kallas för inre join (inner join). Den tar bara med poster som upp­fyller sökvill­koret och som finns i båda ta­bell­erna;
  • – yttre joins (outer joins) tar med alla poster i en av ta­bellerna, även om de inte har någon mot­svarig­het i den andra. Det blir då blankt där den andra tabellen saknar data; eventuellt kan det bli alla poster i båda;
  • – en vänster-yttre join (left outer join) tar med alla poster i den första av tabellerna (vilken som räknas som ”först” är god­tyck­ligt);
  • – en höger-yttre join (right outer join) tar med alla poster i den andra tabellen; och en:
  • – full yttre join (full outer join) tar med allt ur båda. (Det blir då troligen många blanka fält.)

– Att en post saknar mot­svarig­het i någon av ta­bellerna brukar markeras med null. – Se också merge.

[databaser] [ändrad 10 september 2017]

Dagens ord: 2021-06-10