null

  1. ingenting, inga data, inget värde (inte ens noll) –– i programmering: data saknas, är okända eller kommer senare. – Skilj mellan null och noll (0). Noll (0) är ett tal (ett värde) som kan stå i en tabell och kan användas i beräkningar. (På frågan ”hur många? kan ”noll” vara rätt svar.) Null däremot säger att det inte finns något värde, inte ens noll. Det kan jämföras med tomma mängden i mängd­läran. – Jäm­för med det juri­diska uttrycket nullitet: något som saknar giltig­het och re­le­vans. – Se också null­pekare. – I andra samman­hang kan null över­sättas med noll, till exempel i statistik: null hy­pothesisnollhypotes –– an­ta­gandet att det inte finns någon skill­nad mellan grupper av värden som ska jäm­föras, eller att skill­naden beror enbart på slumpen;
  2. – i kryp­te­ring: tecken som inte betyder något, men som har lagts in i texten för att för­svåra de­kryp­te­ring;
  3. – se /dev/null.

– Jämför med void.

[kryptering] [matematik och logik] [programmering] [ändrad 12 januari 2018]

Dagens ord: 2018-01-14