null

  1. ingenting, inga data, inget värde (inte ens noll) – i programmering: data saknas, är okända eller kommer senare. – Skilj mellan null och noll (0). Noll (0) är ett tal (ett värde) som kan stå i en tabell och kan användas i beräkningar. – På frågan ”hur många?” kan ”noll” vara rätt svar. Null säger däremot att det inte finns något värde, inte ens noll. Värdet kan till exempel vara okänt. Null kan jämföras med tomma mängden i mängd­läran. – Jäm­för med det juri­diska uttrycket nullitet: något som saknar giltig­het och re­le­vans. – Se också null­pekare. – I andra samman­hang kan null över­sättas med noll, till exempel i statistik: null hy­pothesisnollhypotes– an­ta­gandet att det inte finns någon skill­nad mellan grupper av värden som ska jäm­föras, eller att skill­naden beror enbart på slumpen. – Helt apropå: Läs om den amerikanska hackaren som trodde att han var smart när han valde NULL som personlig registreringsskylt: länk;
  2. – i kryp­te­ring: tecken som inte betyder något, men som har lagts in i texten för att för­svåra de­kryp­te­ring;
  3. – se /dev/null.

– Jämför med void.

[kryptering] [kuriosa] [matematik och logik] [programmering] [ändrad 15 augusti 2019]

Dagens ord: 2018-01-14