tabell

i relationsdatabaser: – en samling data i två eller fler kolumner (ibland bara en), till exempel namn och telefonnummer. En re­la­tions­data­bas be­står av flera tabeller med överlappande infor­ma­tion. Det van­liga upp­lägget är som i tryckta tabeller: raderna (posterna) inne­håller in­for­ma­tion om samma sak eller samma person. Ko­lum­nerna, som ofta kallas för fält, innehåller information av samma sort, till exempel för­namn. Ordet fält används alltså både om ko­lumnerna och om rutorna där indi­vi­du­ella värden står, så i den senare be­ty­del­sen är ordet ruta är entydigare. – På engelska: table.

[databaser] [ändrad 30 januari 2020]