tabell

i relationsdatabaser: (table) – en samling data i två eller fler kolumner (ibland bara en), till exempel namn och tele­fon­nummer. En re­la­tions­data­bas be­står av flera ta­beller med över­lappande infor­ma­tion. Det van­liga upp­lägget är som i tryckta ta­beller: raderna (posterna) inne­håller in­for­ma­tion om samma sak eller samma person. Ko­lum­nerna, som ofta kallas för fält, inne­håller in­for­ma­tion av samma sort, till exempel för­namn. Ordet fält an­vänds alltså både om ko­lumnerna och om rutorna där indi­vi­du­ella värden står, så i den senare be­ty­del­sen är ordet ruta är entydigare.