kleptografi

manipulering av kryptering för att möjlig­göra av­läsning. Det inne­bär att två parter som ut­växlar krypterade med­delanden tror att deras med­del­anden är omöjliga för utom­stående att forcera. Men i själva verket kan en tredje part, den som har manipulerat krypteringen, lätt de­kryptera med­delandena. – Klepto­grafi går ofta till så att de två nycklarna i asym­met­risk kryptering modi­fieras av tredje part så att man kan an­vända den publika nyckeln för att räkna ut den privata nyckeln. Detta är omöjligt att genom­skåda för de flesta an­vändare. – På engelska: kleptography.

[kryptering] [ändrad 10 september 2017]

Dagens ord: 2016-12-11