kognometri

(cognometrics) – användning av människans minne och pro­blem­lös­nings­för­måga för identi­fi­ering och åt­komst­kontroll. Exempel: att an­vänd­aren måste peka ut ett visst ansikte bland flera för att bli in­släppt (pass­faces). Lik­nande metoder används för att för­svåra för så kallade robotar att komma in på vissa webb­sidor, se robot­filter (captcha). – Ordet kogno­metri an­spelar på bio­metri (kropps­avläs­ning) och på kog­ni­tion (med­vetet tänkande).

[kognition] [lösenord] [ändrad 1 november 2017]

Dagens ord: 2016-05-11