kompilerat språk

programspråk som kräver att pro­gram­mens käll­kod över­sätts till binär­kod innan pro­gram­men kan köras. Detta, kompilering, görs normalt en gång för alla innan pro­grammet sprids. – Alternativet är interpre­te­rade programspråk.  De är be­tyd­ligt lång­sam­­mare. Därför är kom­pi­le­rade språk vanligare i pro­fes­sio­nella samman­hang. För program­företag har kompilerade språk också för­delen att man kan hem­lig­hålla käll­koden. – Jäm­för också med direkt körbar och in­direkt körbar kod.

[programspråk] [ändrad 24 augusti 2019]