kompilerat språk

programspråk som kräver att pro­gram­mens käll­kod över­sätts till binär­kod innan pro­gram­men körs. Detta – kompilering – görs normalt en gång för alla innan pro­grammet sprids. Alternativet är inter­­pre­te­rade pro­gram­språk som är be­tyd­ligt lång­sam­­mare – därför är kom­pi­le­rade språk mycket vanligare i pro­fes­sio­nella samman­hang. För program­företag har kom­pi­le­rade språk också för­delen att man kan hem­lig­hålla käll­koden. – Jäm­för också med direkt körbar och in­direkt körbar kod.