minnesadress

datorns beteckning på bestämd plats i de minnesenheter som den har tillgång till. Minnesenheter kan vara hårddiskar, SSD, arbetsminne, datalagring i molnet eller annat. Adressen är ett tal, vars maximala storlek bestäms av datorns processors ordlängd. Man delar in minnesadresserna i fysiska och logiska:

  • – En fysisk minnesadress anger en bestämd plats i den hårdvara som används för datalagring;
  • – En logisk minnesadress är en hänvisning. Ett program som hämtar data från en logisk minnesadress slår upp adressen i datorns minneshanteringsenhet (MMU), som hänvisar till den fysiska adressen. 

– Logiska minnesadresser är det vanliga i programmering sedan virtuellt minne blev vanligt. Med logiska minnesadresser kan datorn flytta sparade data utan att det påverkar programkörning. Data kan flyttas mellan arbetsminne och lagringsminne, till och från molnet, eller från en plats till en annan i lagringsminnet: allt som krävs är att förändringen registreras i minneshanteringsenheten. – På engelska: memory address.

[minnen] [3 september 2018]