mobile container

av­gränsat och lösen­­ords­­-skyddat ut­rymme för vissa pro­gram på en smart mobil. An­vänds på telefoner som an­ställda an­vänder både i arbetet och privat. – Den mobila containern innehåller pro­gram och andra resurser från före­tagets it‑system. När den an­ställda inte är i tjänst kan hon logga ut ur den mobila containern. Då är mobilen inte längre i kontakt med företagets nät­verk. Före­taget kan då inte längre se vad den anställda gör, vem hon ringer till eller var hon är. Och om tele­fonen kommer på avvägar kan upphittaren eller tjuven inte komma åt före­tagets nät­verk. – Andra ord för mobile container är work­space, sandbox (sand­låda) och persona.

[it-säkerhet] [mobilt] [ändrad 19 januari 2018]