OKR

– kort för objectives and key results – en metod för målstyrning av företags verksamhet. Den består av mål (objectives) och nyckelresultat (key results):

  • Målet ska ange något man vill uppnå inom en bestämd tid, men det ska inte vara direkt mätbart: ”Vi ska före årets slut ha de mest nöjda kunderna i branschen.”
  • Nyckelresultat är mätbara resultat, som ska kunna anges som procenttal. En sammanvägning av nyckelresultaten visar hur nära organisationen är att nå målet. 

– Nyckelresultaten bör revideras regelbundet. Det görs ofta varje kvartal. – OKR infördes på 1970-talet av Andy GroveIntel och har senare anammats av bland andra Google. – Jämför med Wrights lag.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [ändrad 15 december 2022]