Open Group

The Open Group – bransch­orga­nisa­tion som äger varu­märket Unix. – The Open Group bildades 1996 genom samman­slag­ning av X/Open och Open software foundation (OSF). Orga­nisa­tionen fast­ställer bland annat speci­fika­tioner för vad som ska räknas som Unix, och de pro­dukter som upp­fyller kraven får använda varu­märket UNIX®. Andra slags Unix får nöja sig med bara namnet Unix. – The Open Group har också utveck­lat ram­verket Togaf. – Bakom The Open Group står ledande företag som Fujitsu, HP, Hitachi, IBM och Oracle. – Se opengroup.org.