X/Open

X/Open Company Ltd –– tidigare bransch­orga­nisa­tion för öppna Unix-stan­darder. Sedan 1996 är X/Open en del av The Open Group. – X/Open grund­a­des 1984 av Unix­leve­ran­törerna Bull, ICL, Siemens, Olivetti och Nixdorf (”Bison”) för att slå vakt om öppna system: de ville att gräns­snitt och speci­fika­tioner skulle vara öppna, så att produkter från olika till­verkare skulle fungera ihop. Under Unix­krigen runt 1990 höll sig X/Open neutralt och ut­veck­­lade en egen Unix-spe­ci­fika­tion, Single Unix Speci­fi­ca­tion, som numera är den offi­ci­ella be­skriv­ningen av Unix. – AT&T överlät 1993 varu­märket Unix till X/Open i samband med att AT&T sålde sin Unix­­verk­­sam­­het till Novell†, som senare sålde verk­sam­heten till SCO† (som alltså ägde Unix System V, men inte ägde varu­­märket Unix). 1996 gick X/Open ihop med Open software foun­da­tion (OSF) och bildade The Open Group.

[it-historia] [organisationer] [unix]

Dagens ord: 2015-07-24