OpenID

öppet system som låter a­nvändarna logga in på flera olika webb­­sidor med samma lösen­­ord för alla. (Se gemen­sam in­loggning). – An­­vänd­arens identitet (användarnamnet) är i OpenID knuten till en av de webb­­platser, identifieraren, som an­­vänd­aren har an­­vändar­­namn och lösen­­ord till. (Webb­­platsen måste vara med i OpenID.) När an­­vänd­aren vill logga in på en annan webb­­plats, hän­­visa­ren, som också är med i OpenID, kon­­troll­erar hän­­visa­ren först att an­vänd­aren kan logga in på iden­ti­fi­e­raren. I så fall släpps an­­vänd­aren också in på hän­­vis­arens webb­plats. – OpenID är skrivet i öppen käll­­kod, och inte knutet till något speci­fikt före­tag. De flesta stora it⇢före­tag och webb­­tjänster stöder OpenID. – Jäm­­för med SAML och Open Author­ization (OAuth). – Se openid.net.

[identitet] [ändrad 3 oktober 2017]