rollbaserad accesskontroll

tilldelning av be­hörig­het till användare i ett nät­verk beroende på deras roll i organisationen. – Man har ett antal för­definierade roller som lätt kan knytas till olika an­vändare. Varje användare tilldelas en eller flera roller i organisationen, och an­vändarens möjlig­het att komma åt in­formation i nätverket eller att vidta åt­gärder är knuten till rollen. Samma person kan ha olika roller i olika situationer, vid olika tider eller be­roende på plats (är hon på sin arbets­plats, jobbar hon hem­ifrån eller från ett hotell­rum). – Det finns också an­vändar­styrd access­kontroll, en­hets­baserad access­kontroll, platsbaserad access­kontroll och regel­styrd access­kontroll. – På engelska: role-based access control, RBAC, på svenska också roll­baserad åt­komst­kontroll.

[åtkomst] [ändrad 13 januari 2020]

Dagens ord: 2014-10-18