systemkritisk felpunkt

(single point of failure, förkortat SPOF) – felkritisk systemdel, svag länk – inom it‑säker­het: del av ett it‑system som måste fungera för att it‑systemet som helhet, eller centrala funk­tioner i systemet, ska fungera. – Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. – Fel­kritisk system­del är den term som rekommenderas av SIS (sis.se) i ordlistan Terminologi för informationssäkerhet (SIS HB 550, utgåva 2). – Uttrycket kan också användas i andra sammanhang än inom it. – Se också mission critical.

[drift] [driftsäkerhet] [fel] [ändrad 20 juni 2020]