Treefinder

ett datorprogram som räknar ut släkt­skapen mellan olika arter med led­ning av molekylära data. – Programmet har utvecklats av tysken Gangolf Jobb och har funnits för fri ner­ladd­ning sedan 2004. Den senaste ver­sionen är från 2011. – Tree­finder har blivit känt utanför forskar­världen därför att Gangolf Jobb, som är uttalad rasist, den 1 ok­to­ber 2015 förbjöd forskare i Sverige och andra euro­pe­iska länder som släpper in de flesta icke‑euro­pe­iska invandrarna att använda det. Forskare i USA har redan ti­dig­are förbjudits att använda pro­gram­met, efter­som Jobb inte vill ha något att göra med det han kallar den amerikanska imperialismens hemland. – Tree­finder räknas som ett seriöst och vetenskapligt an­vänd­bart program, men förbudet spelar ingen roll för forskningen, efter­som det finns andra pro­gram som kan göra samma sak. På grund av formu­le­ringar i licens­avtalet är för­budet för övrigt inte heller tillämpligt på exemplar av programmet som redan har laddats ner. – Se treefinder.de.

[applikationer] [forskning] [illa omtyckta personer] [licenser] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 3 augusti 2019]