tagg

  1. (tag) –– märkning, märkord, nyckelord, etikett – text med in­struktioner eller in­formation, in­fogad i text eller i andra filer, ofta som dold text:
    • – dolda in­struktioner, till exempel de koder som anger att text ska visas i kursiv eller halvfet stil. Sådana taggar är dolda för den som läser texten, såvida man inte läser käll­­koden. Html-taggar (html tags) är de instruktioner som styr hur en webbsida ska se ut, och som normalt är osynliga för be­sök­aren;
    • – taggar med information som an­vänds för att under­­lätta sökning och be­­ar­bet­ning av in­­forma­tion. Taggar kan be­­skriva inne­­hållet i en text (”[detta är ett] kak­recept””), be­skriva ljud-, bild- eller video­­filer (som annars inte är sök­bara med text) eller ha andra funktioner.– – I xml be­skriver taggarna på olika sätt inne­­hållet på sidan. De är an­visningar till webb­läsaren eller andra pro­gram som ska visa eller be­arbeta inne­hållet på sidan. – Taggarna på en webb­sida blir synliga om man klickar på Källa (Source) i menyn Visa (View) eller liknande. – På inter­­net före­­kommer det att an­­vändare taggar andras sidor enligt olika system. Syftet är att be­­skriva eller värdera inne­­hållet på sidan. Då finns taggarna inte där sidan finns, utan i en separat data­­bas med länkar till de taggade sidorna. Se taggo­nomi och tagg­­moln. – Ordet tagg är en för­­svensk­ning av engelska tag, som från början betyder ’’märk­­lapp’’ eller ’’etikett’’. I stället för tagg kan man använda ord som märk­ning, märk­ord eller nyckel­ord. – Ordet tagg­ning an­­vänds också om klassi­fi­ce­ring, upp­­märk­ning i mer all­män be­tydelse: ””denna webb­­sida har taggats som ’sport”’”, vilket kan syfta på en ögon­­läs­­bar upp­­märk­ning –– en vinjett. – Läs också om taggning (tagging), hash­­­taggar (hash­tags) och smarta taggar;
  2. – tag –– graffitimålares beteckning på sina signaturer. – Jäm­­för med handle.

[signaturer] [sökningar] [webbpublicering]