pdf

portable document format –– Adobes fil­format för di­gi­tala do­ku­ment. – Doku­ment som pub­li­ce­ras som pdf‑filer ser i detalj lika­dana ut vid visning och ut­skrift, oavsett vilket operativ­system som används. Texten i pdf‑filer är också sökbar. – Pdf-formatet lanserades 1993, och har blivit en in­offi­ci­ell världs­standard. – Det kallades när det var nytt ibland för Acrobat. Men Acrobat är pro­gram­met som man an­vänder för att fram­ställa pdf‑filer. Program­met som visar pdf-filer heter Adobe Reader. Men många program och webbläsare kan visa pdf-filer.

[filformat] [förkortningar på P] [ändrad 4 september 2018]