Telecoms single market

(TSM) – EU:s överenskommelse om att göra den europeiska marknaden för data- och telekommunikationer till en enda marknad. Överenskommelsen omfattar bland annat:

  • inga roaming-avgifter. – Den som reser i EU ska betala samma avgifter för mobiltelefoni och datatrafik som i sitt hemland;
  • nätneutralitet – all trafik på nätet ska behandlas på lika villkor. Inga gräddfiler.

– TSM är en överenskommelse från 2015 mellan Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet. Den genomfördes i EU:s medlemsländer med början 2016. – Se också TSM-förordningen.

[elektronisk kommunikation] [eu]

Privacy shield

avtal som reglerar överföring av data mellan EU och USA. – Avtalet, som i synnerhet gäller per­son­upp­gifter och dataskydd, godkändes i februari 2016. Det ersätter det tidigare avtalet Safe Harbor†, som har underkänts av EU‑domstolen. – Se pressmeddelande från EU. – Privacy shield har fått kritik för att det innehåller kryphål som ger stora myndigheter till övervakning. Se till exempel vad Electronic frontier foun­da­tion (EFF) skriver: länk.

[dataskydd] [eu] [personuppgifter] [politik] [övervakning] [ändrad 15 oktober 2018]

bredbandskoordinator

statlig tjänsteman som 2o15—2020 ska främja och samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Det ska finnas en bredbandskoordinator i varje län. På PTS finns en central för bredbandskoordinatorerna. – Se pressmeddelande från regeringen och Bredbandsforums webbsidor.

– In English: Broadband coordinators are Swedish officials working for the rollout of broadband services in Sweden during the period 2015–2020. There is one in each administrative district (län).  – For more summaries in English, please click here.

[bredband] [it-politik] [myndigheter] [ändrad 16 oktober 2019]

Dig.2020

Västernorrlands läns satsning på att minst 90 procent av hushållen och företagen i länet ska ha bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det ansluter till regeringens bredbandsmål. – Se länsstyrelsens webbsidor (länk).

[bredband] [it-politik] [ändrad 4 juni 2018]

de-IOE

beteckning på Kinas satsning på att tränga ut IBM, Oracle och EMC från den kinesiska marknaden. Deras produkter och tjänster ska ersättas med produkter och tjänster från kinesiska företag.

[företag och ekonomi] [it-politik] [ändrad 10 oktober 2018]

utility

  1. – allmän nyttighet, samhällsservice. Traditionellt: el, vatten och avlopp är [public] utilities. Det är sådant som alla anses ha behov av, och som myn­dig­het­erna och berörda företag har skyldighet att till­handa­hålla för alla (under vissa villkor). – I februari 2015 bestämde amerikanska FCC att bredband ska räknas som en allmän nyttighet, jämställd med telefoni. Detta får konsekvenser för abonnenternas rättigheter gentemot ope­ra­tör­erna, och för nät­neutrali­tet;
  2. – se verktygsprogram;
  3. – se utility computing;
  4. – även: nytta (oräknebart).

e-invånare

(e-resident) – invånare i ett land på distans och genom internet. – En e‑invånare har samma status som en fast bosatt in­vånare, men hon bor inte i landet och behöver aldrig ha satt sin fot där: hon använder landets tjänster genom inter­net. – Ob­servera att e‑invånare jämställs med in­vånare (personer som lagligt bor i landet), inte med med­­borgare (som dessutom har pass och rösträtt). – Ordet blev spritt när Estland hösten 2014 införde möjlig­heten för utlänningar att bli e‑in­vånare. Syftet var att locka personer i ut­landet till att bidra till Estlands ekonomiska och tekniska ut­veck­ling genom att göra affärer där. Det faktum att Estland är med i EU kan locka. – Se denna länk (på engelska). – I praktiken innebär e‑invånar­­skapet att estniska staten utfärdar en giltig estnisk e‑legi­ti­ma­tion för e‑invånaren. – I Sverige skulle det kunna innebära att personer som inte är svenska medborgare, och som inte heller har uppe­hålls­till­stånd, ändå skulle kunna få svenskt person­nummer och därmed kunna använda de svenska tjänster som förutsätter att man har person­nummer. Men i Sverige finns alltså inte den möjlig­heten.

[it-politik] [ändrad 18 mars 2018]