roaming

– teletjänstöverflyttning; mobil, resande;

  1. – till­fällig tele­tjänst­flytt – an­vänd­ning av annan operatörs mobil­nät utom­lands eller när man är utanför sin vanliga operatörs täck­nings­område. Det brukar medföra extra­kostnader – roaming­avgift eller utlands­avgift. (Jämför med sam­trafik.) – Roaming ersattes från 2014 i EU av lokal ut­bryt­ning, vilket innebär att abon­nenten vid ut­lands­besök an­sluter sig till en lokal operatör utan in­bland­ning av sin operatör i hemlandet. I oktober 2015 beslöt Europa­parla­mentet att roaming­avgifter ska avskaffas i EU från den 15 juni 2017. Och innan dess skulle taket för av­gift­erna sänkas den 30 april 2016. Ett slutgiltigt beslut om att avskaffa roamingavgifter för abon­nent­er­na togs den 6 april 2017. – Teleoperatörerna får emellertid fortfarande ta betalt av varandra för roamingen, men den avgiften ska successivt minskas fram till 2022. Mobiloperatörerna får också ta ut extra avgifter av utländska besökare på turistorter för att de ska betala sin del av kost­nad­er­na för att installera och underhålla mobilnätet, som ju ska användas av lokalbefolkningen även när det inte är turistsäsong. Och för att undvika att folk skaffar abonnemang i det land där det är billigast, men inte där de faktiskt bor, är det också tillåtet att sätta ett tak för användningen vid roaming. – Se Telecoms single market och se PTS sida om mobiltelefoni och surf inom EU;
  2. – motsvarande för fast telefoni: en an­ställd som är på tjänste­resa får, via en lokal tele­operatör, till­gång till sitt företags fasta tele­operatör och de speci­ella tjänster som den operatören till­handa­håller: före­taget står för kostnaden;
  3. mobil, resandea roaming user – om abonnent eller annan an­vändare som rör sig (i bil eller tåg) medan kom­mu­ni­ka­tionen pågår eller från session till session. – Se nomaditet. – Jämför med handover. –To roam betyder ’att vandra omkring’, ’att resa runt’.

[mobilt] [telefoni] [ändrad 18 april 2017]