agent

(agent, software agent) – datorprogram som själv­ständigt fattar beslut på sin an­vändares vägnar. – En agent tar emot, samlar in och be­ar­betar in­for­ma­tion, och kan med ledning av in­for­ma­tionen fatta be­slut eller be­svara frågor enligt vissa regler. Agenten sägs vara autonom. Sär­skilt när man talar om in­telli­genta agenter menar man att pro­grammet, genom an­vändande av sta­tistisk analys eller arti­fi­ciell in­telli­gens, har förmåga att anpassa sig till an­vändarens vanor, önske­mål och tidigare beslut, eller till tidigare händelser och er­faren­heter. Agenten sägs då vara adaptiv. – Se också bot (=robot) och läs om emergent beteende. – Jäm­för med user agent, som är agent i en annan be­ty­delse. – Se också Data­term­gruppen (länk).

[ai]