agent

(agent, software agent) – datorprogram som själv­ständigt fattar beslut på sin användares vägnar. – En agent tar emot, samlar in och be­ar­betar information, och kan med ledning av in­for­ma­tionen fatta be­slut eller besvara frågor enligt vissa regler. Agenten sägs vara autonom. Sär­skilt när man talar om in­telli­genta agenter menar man att pro­grammet, genom användande av sta­tistisk analys eller artificiell in­telli­gens, har förmåga att anpassa sig till an­vändarens vanor, önske­mål och tidigare beslut, eller till tidigare händelser och erfaren­heter. Agenten sägs då vara adaptiv. – Se också bot (=mjukvarurobot) och läs om emergent beteende. – Jäm­för med user agent, som är agent i en annan betydelse. – Se också Data­term­gruppen (länk).

[ai] [mjukvara] [ändrad 21 april 2020]