array

  1. – i programmering: vektor, lista, uppställning – minnes­utrymme som består av flera lika stora, numrerade minnes­platser. Man kan alltså lagra en serie värden i en bestämd ordning. – En array kan vara enradig (en lista), två­dimen­sion­ell (en matris) eller, i säll­synta fall, en fler­dimen­sion­ell matris. – Ar­rayer är praktiska för grupper av data som hör ihop och måste stå i en viss ordning. Kallas på svenska för fält (re­kom­men­de­ras av SIS), vektor (inte alltid korrekt) eller för array. Hellre: upp­ställ­ning. En upp­ställ­ning inne­håller en ordnad mängd data, till exempel årets dagar, som kan sökas med hjälp av ett eller flera index. – Grundbe­ty­delsen av array är rad eller räcka;
  2. – diskarray: flera sammankopplade diskar som fungerar som en enhet (se också raid).