binära multipelprefix

motsvarigheter till mega, giga etcetera, an­passade till det binära talsystemet. (Se också multipel­prefix.) – Exempel: i stället för kilo­byte, som strikt räknat är exakt tusen byte, använder man storheten kibi­byte, förkortat kiB, som är 1 024 (210) byte. – Ändringen motiveras med att datorer räknar med det binära talsystemet, inte med det decimala. I det binära tal­systemet är exakt tusen inte ett ”runt tal” (det blir 1111101000 med binär notation), vilket däremot 1 024 är (det blir 10000000000 med binär notation). Länge bortsåg man i dator­teknik från skill­naden, som i de flesta fall var för­sum­bar. Man skrev (och skriver fortfarande) kilobyte när man menade 1 024 byte. Men när vi räknar med stor­heter som giga- och tera- närmar sig skillnaden mellan jämna decimala tal och nära­liggande runda binära tal tio pro­cent. Det är inte alltid för­sum­bart. Därför har det fast­ställts en serie binära multipel­prefix med namn som påminner om de decimala i samma storleksklass.

– De binära multipelprefixen infördes i slutet av 1990‑talet, men används inte så mycket.

kibi Ki 210 1 024 (jämför med kilo)
mebi Mi 220 1 048 576 (jämför med mega)
gibi Gi 230 1 073 741 824 (jämför med giga)
tebi Ti 240 1 099 511 627 776 (jämför med tera)
pebi Pi 250 ≈1,1259×1015 (jämför med peta)
exbi Ei 260 ≈1,15292×1018 (jämför med exa)
zebi Zi 270 ≈1,18059×1021 (jämför med zetta)
yobi Yi 280 ≈1,20983×1024 (jämför med yotta)

[multipelprefix] [ändrad 7 februari 2019]

Dagens ord: 2017-04-02