challenge-response

kontrollsvar, kontrolltal, kontrolluppgift – uppgift som avsändaren av ett med­del­ande måste lösa innan mottagaren låter kom­mu­ni­ka­tionen fort­sätta. – Mot­tag­aren besvarar av­sänd­a­rens anrop med att skicka över en uppgift som ska lösas. Först när av­sänd­aren har skickat över rätt lösning kan det egentliga informationsutbytet börja. Det är en metod för att stoppa spam, eller för att kon­troll­era att av­sänd­aren av ett meddelande är den hon uppger sig vara.

  1. – för inloggning i känsliga it‑system används ibland kontroll­tal: mottagaren sänder över ett slumpvis valt tal som av­sänd­aren ska utföra en matema­tisk operation på (med hjälp av ett program som bara be­hör­iga har tillgång till). Av­sänd­aren skickar sedan över svaret till mot­tag­aren. Om svaret är rätt utgår mot­tag­aren från att avsänd­aren är behörig. De dosor som används vid in­logg­ning på internet­banker (se Digipass), och som genererar engångslösen­ord är exempel på challenge—response;
  2. – mot spam: inloggningstest som kan lösas av en människa, men inte av dator­program. En vanlig metod är att begära att av­sänd­aren känner igen för­vrängda bok­stäver och siffror på en bild. – Se robot­filter (captcha).

[identifiering] [spam] [ändrad 13 januari 2018]