engångslösenord

lösenord som bara används en gång. – Sådana lösenord används när man loggar in på webbaserade tjänster med krav på hög säkerhet, till exempel banker. Eftersom lösen­ordet bara används en gång är det oanvänd­bart för utom­stå­ende som uppfångar det. – En­gångs­lösen­ord räknas vanligtvis fram av en speci­ell dosa som an­vänd­aren har. Webbsidan visar ett slump­mässigt valt tal för användaren, som matar in dem i dosan. Dosan utför en matematisk operation på talet och visar resultatet, som användaren matar in på webbsidan. Webbtjänsten har tillgång till samma matematiska funktion som dosan har och kan därför kontrollera att en­gångs­lösen­ordet är korrekt. – Engångs­lösen­ord används oftast till­sam­mans med ett stående lösenord eller andra former av autenti­se­ring. Det räknas då som stark auten­ti­se­ring eller två­faktors­auten­ti­se­ring. – På engelska: one-time password, förkortat otp. – Läs också om engångskrypto (one-time pad).