chiffer

(cipher) – numera: kryptering eller kryp­te­rings­algo­ritm. – Chiff­re­ring, alltså kryp­te­ring, inne­bär att tecknen i ett med­delande byts ut och oftast också kastas om enligt mate­matiska metoder. Mot­tagaren måste kunna göra mot­svarande operationer i omvänd ordning för att åter­­ställa meddelandet i klar­­text (de­­chiff­rera eller dekryp­tera med­­de­lan­det). – Se också chiffer­­rymden. – Al­ternna­ti­vet till chiffer när det gäller hemliga meddelan­den är, med äldre ter­mi­no­logi, kod: det inne­­bär att man byter ut hela ord, siffror eller fraser mot i förväg överenskomna kod­ord, som kan vara hela fraser. ”Det brinner på försäkringsbolaget” var ett meddelande som sändes i radio från London till franska motståndsrörelsen och som bara kunde tolkas med en kodbok. – Namn­chiffer är det­samma som monogram: en eller två personers, eller en orga­ni­sa­tions, ini­ti­aler utformade på ett konst­fullt sätt.

[kryptering] [ändrad 10 mars 2018]