Dnix

version av Unix som ut­veck­lades på 1980‑talet av svenska Diab. – Dnix an­vändes under namnet ABCenix i de kraft­full­aste mo­dell­erna av ABC‑datorerna. – Till skill­nad från det ur­sprung­liga Unix från AT&T var Dnix ett real­tids-operativ­system, först ut­vecklat för in­du­stri­ell an­vänd­ning. Med tiden er­sattes all Unix-kod från AT&T med Diabs egen­utveck­lade kod, vilket innebar att Dnix kunde säljas och an­vändas utan att man behövde betala licens­avgift till AT&T. – Franska Bull köpte Diab 1990, och fort­satte under några år att sälja både Dnix och Diabs datorer. Ett annat före­tag, ISC hade också rättig­het att ut­veckla och sälja Dnix och fort­satte med det fram till 1997. – Se denna redo­gör­else för Dnix (länk).

[it-historia] [unix]

Dagens ord: 2013-12-01