filsystem

(file system) – system för att namnge, beskriva och lagra filer så att operativ­systemet hittar dem. – Fil­system i någon form finns på all utrust­ning som kan spara filer, alltså även på digital­kameror och mu­sik­spelare, liksom på cd och dvd. Fil­systemet visas för använd­aren oftast som ett hier­arkiskt system av kata­loger (mappar) inuti andra kata­loger. Detta kallas ofta för fil­systemet, men det är bara fil­systemets an­vändar­gräns­snitt. Denna logiska struktur skiljer sig mycket från den fysiska ut­pla­ce­ringen av filer på en eller flera diskar. – En av fil­systemets upp­gifter är att tilldela filer lämpligt utrymme vid lagring, och att se till att tillgängligt utrymme utnyttjas effektivt. – Mo­derna filsystem omfattar inte bara filer på den egna datorn, utan alla filer som använd­aren har tillgång till i ett nät­verk. För extremt stora data­­mängder krävs speci­ella fil­system, till exempel Google File System (GFS).

[filer]