inode

den information om en fil som finns i fil­systemet i Unix för datorns interna bruk. En inode inne­håller all in­formation om filen utom namnet och inne­hållet. Filen identifieras i fil­systemet av ett inode number, även kallat i-number eller bara i-no. Det fil­namn som an­vändaren ser i fil­katalogen mot­svararas av ett i-nummer som datorn slår upp i en för­teckning. Flera fil­namn kan höra ihop med samma inode, se hård länk. Upp­gifterna i en inode är osynliga för an­vändaren vid normalt bruk och om­fattar, för­utom numret, filens fysiska plats, dess stor­lek, ägare, rättig­heter, tids­uppgifter om när filen skapades, lästes och ändrades samt upp­gifter om hur många fil­namn (hårda länkar) som hör till filen. Filen kan inte raderas så länge dess inode är länkad till ett eller flera fil­namn.