inode

den information om en fil som finns i fil­systemet i Unix för datorns interna bruk. – En inode inne­håller all in­formation om filen utom namnet och innehållet. Filen identifieras i filsystemet av ett inode number, även kallat i‑number eller bara i‑no. Det filnamn som användaren ser i filkatalogen motsvararas av ett i‑nummer som datorn slår upp i en förteckning. Flera fil­namn kan höra ihop med samma inode, se hård länk. – Upp­gifterna i en inode är osynliga för användaren vid normalt bruk och omfattar, för­utom numret, filens fysiska plats, dess stor­lek, ägare, rättigheter, tidsuppgifter om när filen skapades, lästes och ändrades samt uppgifter om hur många filnamn (hårda länkar) som hör till filen. Filen kan inte raderas så länge dess inode är länkad till ett eller flera fil­namn.

[filer] [unix] [ändrad 1 november 2017]