instruktionsuppsättning

den uppsättning instruktioner som en pro­ces­sor kan utföra. – Instruktionerna är bland annat de grundläggande logiska och mate­ma­tiska operationerna. Ett program som ska köras på en dator måste över­sättas till processorns in­struk­tions­upp­sätt­ning. Detta görs antingen innan programmet lagras på datorn (se kompilering) eller medan programmet körs (se interpre­terat språk). Instruktionsuppsättningen kan också innehålla instruktioner för speci­fika ända­mål som avan­cerad mate­matik eller bildbehandling, och den inne­håller också in­struk­tioner för hur programmet ska köras. – Två processortyper är kom­pa­tibla (utbyt­bara) om de har samma instruktionsuppsätt­ning. De kan då köra samma program. Det är det som gör AMD:s pro­ces­sorer kom­pa­tibla med Intels. – Två processorer kan ha samma instruk­tions­upp­sätt­ning utan att för den skull vara identiska. Den mikroarkitektur som reali­serar instruktionsuppsättningen – alltså som steg för steg beskriver hur instruktion­erna ska utföras – kan vara helt olika på de två processorerna. Två olika filosofier för instruktionsuppsätt­ningar var länge RISC och CISC. – På engelska: instruction set eller instruction set architecture, förkortat ISA.

[processorer] [ändrad 23 maj 2018]