kraftåterkoppling

(force feedback) – efterliknande av massa och motstånd hos fysiska före­mål i virtu­ell verk­lig­het och haptiska an­vändar­gräns­snitt. – Virtu­ell verk­lig­het är ju oftast bara tre­dimen­sio­nella bilder som visas i VR-glas­ögon, vilket inne­bär att den som kropps­ligen rör sig i en virtu­ell värld kan gå rakt igenom de före­mål hon ser. Men kraft­åter­kopp­ling inne­bär att man med elek­triska motorer, monterade i hand­skar eller dräkter, eller på annat sätt skapar en illusion av att virtu­ella objekt är materi­ella, och har tyngd och even­tu­ellt elasti­ci­tet. Man kan då inte längre gå igenom virtu­ella föremål (i varje fall inte utan att känna motstånd), och om man fångar en virtu­ell boll med handen ser man den inte bara, man känner den också och kan krama den. Detta kräver speciella pekdon eller handskar och ibland hela dräkter med in­byggda motorer som i realtid svarar på rörelser och be­rö­ring.

[virtuell verklighet] [ändrad 10 maj 2017]

Dagens ord: 2017-05-11