Linus lag

  1. – ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”, vilket betyder att om till­räck­ligt många granskar pro­gram­koden kommer varje bugg att vara lätt att rätta till (åt­min­stone för någon av granskarna). – Ytt­randet till­skrivs Linus Torvalds och citeras i Eric Raymonds bok Kate­dralen och basaren;
  2. – ”Allt som en människa gör moti­ve­ras med över­levnad, socialt liv eller nöje.” – I förordet till boken The hacker ethic and the spirit of the in­for­ma­tion age från 2001 for­mu­le­rade Linus Torvalds den tesen, och han ansåg att det var stadier i en ut­veck­ling: resul­tatet blir bäst när man gör saker bara för att det är roligt.

[fel] [lagar] [systemutveckling] [ändrad 23 december 2017]