Pagemaker

det första programmet för layout och sidframställning på dator, släppt 1985, nerlagt 2004. – Page­maker använde det grafiska an­vändar­gräns­snittetMac (kort därefter också i Windows), sid­be­skriv­nings­språket Post­script från Adobe och de första eko­no­miskt över­kom­liga laser­skriv­ar­na. Page­maker, som ut­veck­lades och såldes av före­taget Aldus blev in­led­ningen till den stora om­välv­ningen av tid­nings- och tryck­saks­pro­duk­tion som på mindre än tio år slutade med att prak­tiskt taget allt som trycks skrivs och formges på datorer. – Page­maker visade sig snart vara mer lämp­ligt för pro­duk­tion av enstaka sidor än för tid­nings­form­giv­ning, så i tid­nings­bran­schen kon­kur­re­rades det ut av Quark­XPress, senare av Adobes In­Design. 1994 köpte Adobe Aldus, som då upp­hörde att existera som varu­märke. 2004 med­de­lade Adobe att Page­maker inte ska ut­veck­las mer. An­vänd­arna upp­ma­nades att gå över till In­Design. I över tio år fortsatte dock Adobe att tillhandahålla Pagemaker.

[applikationer] [grafik] [nerlagt] [ändrad 4 maj 2017]