känslig uppgift

personuppgift som gäller ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filo­sofisk över­tygelse, medlem­skap i fackförening, hälsa och sexualliv. – Termen känslig uppgift används i Dataskyddsförordningen. I den avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL), paragraf 13, hette det känslig personuppgift. – Grundregeln är att känsliga uppgifter inte får behandlas i it‑system eller på andra sätt (inte heller på papper), men det finns undantag i lagen. Till exempel får naturligtvis religiösa samfund och fackföreningar ha medlemsregister, och sjukvården får föra patientjournaler. Men sådana uppgifter får inte lämnas ut till utomstående. – Annan information kan också vara för­bjuden att behandla enligt Dataskyddsförordningen. Det kan variera från person till person, beroende på omständigheterna. – Detta är vad som gäller enligt Dataskyddsförordningen. För pressen och andra massmedier, som faller under Tryckfrihetsförordningen, och för webbplatser (och annat) som faller under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), är Dataskyddsförordningen inte tillämplig. – I den engelska texten till Dataskyddsförordningen kallas känsliga uppgifter för sensitive data. En annan benämning på engelska är sensitive personal data, förkortat SPI. Den termen omfattar också ekonomiskt känslig information, som kontokortsnummer och lösenord.

[lagar] [personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 5 september 2022]

Dagens ord: 2022-09-11