programbehållare

(container) – komplett mjukvaru­system i en samman­hållen, lätt flyttbar enhet. En program­behål­lare inne­håller appli­ka­tioner, data­baser, kommu­ni­ka­tions­program och annat. Allt har utformats så att det kan instal­leras som en helhet i den miljö som det körs på. Vad som behövs är hård­vara och, oftast, till­gång till vissa resurser i värd­miljöns operativ­system. – Pro­gram­behål­lare har utveck­lats med tanke på moln­tjänster. Tanken är att program som har förpackats i en pro­gram­behål­lare ska kunna flyttas från en moln­tjänst till en annan omedel­bart. Det ska inte krävas några anpass­ningar eller särskilda inställ­ningar. Behål­laren ska inte heller lämna några spår efter sig. Förutom i molnet ska en behål­lare också kunna köras direkt på vanliga servrar och datorer, förut­satt att de har till­räcklig kapa­ci­tet. – Den mest kända pro­gram­behål­laren är Docker.

Dagens ord: 2015-09-16