slumptal

  1. – i datorteknik: ett slump­mässigt valt tal inom ett givet inter­vall. – Talet ska väljas ut med en metod som gör att alla tal inom det givna inter­vallet blir lika sanno­lika. Sådana tal används inom pro­gram­mering och kryptering. – Ett slumptal ska vara oförut­sägbart som utfallet av ett tärnings­kast. En följd av slumptal ska också vara helt oförutsägbar, och om man tar till­räckligt många tal (många gånger fler än antalet möjliga tal) ska varje tal i serien före­komma ungefär lika många gånger. – Slump­tal som genereras av dator­program har ifråga­satts, eftersom datorer inte är slump­mässiga. Program som genererar slumptal är därför ofta skrivna så att de påverkas av någon yttre eller annan oförut­säg­bar händelse. Program som slumpar fram krypterings­nycklar kan till exempel be användaren att röra på musen eller trycka på tangenterna på måfå, vilket påverkar resultatet av beräk­ningarna. Man kan då invända att detta visserligen påverkar vilket tal som programmet väljer, men inte nöd­vändigt­vis betyder att alla tal har lika stor chans att bli valda. Många experter anser därför att slumptal inte alls är slump­mässiga, och föredrar därför att tala om pseudoslumptal. – Läs också om Ernie. – Se också slumpvandring;
  2. – i matematik: ett tal som utgör en oförut­sägbar följd av siffror. Om du känner till en större eller mindre del av ett matematiskt slumptal ska du inte ha någon möjlighet att sluta dig till hur resten av talet ser ut. Man ska inte kunna hitta en beräkning som har fått det matematiska slumptalet som resultat.

– På engelska: random number.

[sannolikhet] [ändrad 21 februari 2018]