spårbarhet

  1. – traceability – i programutveckling: möj­lig­het för be­ställ­aren att se hur delar av det färdiga pro­gram­met mot­svarar punkter i krav­speci­fi­ka­tionen;
  2. – i informationssäkerhet: accountability – det att det entydigt går att se vem som har lagt till, ändrat eller tagit bort in­for­ma­tion i ett it‑system, och att detta inte går att förneka utan att förnekandet kan motbevisas (oför­nek­bar­het).

[it-säkerhet] [systemutveckling] [ändrad 27 juni 2017]