ultra wideband

(UWB) – ultrabredband – en radioteknik som använder extremt kort­variga skurar av radio­vågor på ett brett spektrum av frekvenser. – UWB kan med låg ström­för­bruk­ning överföra stora data­mängder, och utveck­las därför som teknik för trådlös data­kommu­nika­tion med några meters räck­vidd. 2005 beslutades att UWB skulle användas i Bluetooth, men det har inte genomförts. – UWB är annor­lunda än vanlig radio. Vanlig radio sänder en kontinu­erlig bärvåg på en fast frekvens (till exempel på 105,6 mega­hertzFM‑bandet). UWB sänder i stället skurar eller pulser som varar någon miljard­dels sekund. Det påminner om gnist i radio­teknikens barndom. Radio­­signalen täcker alla frekvenser inom ett band på minst 500 mega­hertz eller minst 20 procent på vardera sidan av en grundfrekvens: om grundfrekvensen är fem gigahertz täcker signalen alltså allt mellan fyra och sex gigahertz. (I stället för att spela en ton på pianot trycker man alltså ner hela klavia­turen på en gång.) Informa­tionen kodas som den relativa styrkan hos olika frekvenser i skuren. – Efter­som skuren är extremt kort­varig och svag (det behövs bara någon milli­watt) stör den inte andra radio­signaler. (Detta gäller så länge det inte finns många UWB‑sändare i samma område.) Radiosignalen kan gå runt hörn och passera genom väggar. Teore­tiskt kan man överföra tusentals megabyte per sekund. – Tek­niken utvecklades från början för militärt bruk. Med högre uteffekt kan man få räckvidd upp till 15 kilo­meter. UWB kan också användas som ett slags radar på nära håll: genom att analysera reflek­terade signaler kan man se genom väggar. – En bransch­­orga­nisa­tion för UWB, Wimedia Alliance (länk, inaktuell webbsida) existerade 2002—2009, och hade som mest över 60 medlems­företag. Den överlät när den upplöstes speci­fika­tionerna till Blue­tooth special interest group, USB implementers forum och Wireless USB promoter group. Detta har inte lett till några produkter, vilket har motiverats med att de immateri­ella rättigheter som ingår i spe­ci­­fi­ka­­tion­erna är alltför komplicerade, eftersom många företag är inblandade. Däremot lanserade det irländska före­taget Decawave (länk) 2015 en teknik för inomhusnavigering baserad på UWB. – Apples mobiltelefon iPhone 11, lanserad i september 2019, har ett särskilt chipp, U1, som använder UWB för att bestämma telefonens plats i ett rum med en noggrannhet på några centimeter och för att hitta andra enheter med U1-chipp i samma rum för att kunna överföra data till dem.

[trådlöst] [ändrad 13 september 2019]

Dagens ord: 2015-03-21