ultra wideband

uwb –– ultrabredband –– radioteknik som använder extremt kort­variga skurar av radio­vågor på ett brett spektrum av frekvenser. – Uwb kan med låg ström­för­bruk­ning överföra stora data­mängder, och ut­veck­las därför som teknik för trådlös data­kommu­nika­tion med några meters räck­vidd. 2005 beslutades att uwb skulle användas i bluetooth, men det har inte genomförts. – Uwb är annor­lunda än ”vanlig” radio. Vanlig radio sänder en kontinu­erlig bärvåg på en fast frekvens (till exempel på 105,6 mega­hertzfm-bandet). Uwb sänder i stället skurar eller pulser som varar någon miljard­dels sekund. Det påminner om ”gnist” i radio­teknikens barndom. Radio­­signalen täcker alla frekvenser inom ett band på minst 500 mega­hertz eller minst 20 procent på vardera sidan av en grund­frekvens: om grund­fre­kvensen är fem gigahertz täcker signalen alltså allt mellan fyra och sex gigahertz. (I stället för att spela en ton på pianot trycker man alltså ner hela klavia­turen på en gång.) Informa­tionen kodas som den relativa styrkan hos olika frekvenser i skuren. – Efter­som skuren är extremt kort­varig och svag (det behövs bara någon milli­watt) stör den inte andra radio­signaler. (Detta gäller så länge det inte finns många uwb‑sändare i samma område.) Radio­signalen kan gå runt hörn och passera genom väggar. Teore­tiskt kan man överföra tusentals mega­byte per sekund. – Tek­niken utvecklades från början för militärt bruk. Med högre uteffekt kan man få räckvidd upp till 15 kilo­meter. Uwb kan också användas som ett slags radar på nära håll: genom att analysera reflek­terade signaler kan man ”se” genom väggar. – En bransch­­orga­nisa­tion för uwb, Wimedia Alliance (länk, inaktuell webbsida) existerade 2002–—2009 och hade som mest över 60 medlems­företag. Den överlät när den upplöstes speci­fika­tionerna till Blue­tooth special interest group, Usb implementers forum och Wireless usb promoter group. Detta har inte lett till några produkter, vilket har motiverats med att de immateri­ella rättig­heter som ingår i spe­ci­­fi­ka­­tion­erna är alltför komplicerade, eftersom många företag är inblandade. Däremot lanserar det irländska före­taget Decawave (länk) 2015 en teknik för inom­hus­navi­gering baserad på uwb.

[trådlöst]

Dagens ord: 2015-03-21