universal power unit

(upu) en måttenhet som Oracle tidigare använde för att beräkna licens­avgiften för sina data­bas­hanterare. Upu be­räk­nades genom att man multi­pli­ce­rade antalet pro­ces­sorer i kundens it-system med pro­cessor­hastig­heten. Upu-ba­se­rade av­gifter var im­popu­lära bland många kunder, eftersom de innebar att licens­avgiften blev högre när kunden byggde ut eller upp­grade­rade systemet, trots att data­bas­hanteraren var oför­ändrad.