utgivningsbevis

intyg om att en tidning, film, tv- eller radioprogram eller webbsida har registrerats som publikation, och därmed skyddas av Tryck­fri­hets­för­ordningen (TF) respektive Ytt­rande­fri­hets­grund­lagen (YGL). Ut­giv­nings­bevis förutsätter att man också har an­svarig ut­givare. – Ut­färd­ande av ut­givnings­bevis är en ren formalitet, förutsatt att publikationens namn inte är upp­taget. Ut­givnings­bevis för tidningar och tid­skrifter ut­färdas av Patent- och registrerings­verket (PRV), (länk), men ut­­givnings­bevis för webb­sidor och eter­medier utfärdas av Myndig­heten för press radio och tv (mprt.se). – Om ett mass­medie­företag som redan har ut­givnings­bevis (för tidning eller tid­skrift) också publicerar webb­sidor behöver den inte skaffa ut­giv­nings­bevis för webbsidorna, men sajten ska anmälas till Myndig­heten för press radio och tv.

[massmedier] [myndigheter] [radio och tv] [yttrandefrihet] [ändrad 4 maj 2017]