Wi-fi positioning system

WPS – ett positions­bestäm­nings­system som använder information från wi-fi-bas­stationer för att fast­ställa var en bärbar dator eller mobil­tele­fon finns. WPS fungerar även där man inte kan använda GPS, till exempel inomhus. Systemet har utvecklats av före­taget Skyhook Wireless. Det bygger på en databas över wi-fi-bas­stationer i USA och Kanada och var de finns. Användaren instal­le­rar ett program på sin dator eller mobil­telefon och kan sedan få reda på sin posi­tion genom att sända infor­ma­tion om nära­liggande wi-fi-bas­stationer till Skyhook. Wi-fi-bas­stationerna iden­ti­fi­eras av sina mac-ad­resser. Avståndet fast­ställs genom mätning och jäm­fö­relse av signal­styrkan från bas­sta­tion­er­na (tri­late­re­ring). Sys­temet har kriti­se­rats för att det hotar den per­son­liga inte­gri­te­ten. Jäm­för med Assisted GPS.