tillgänglig PDF

PDF‑dokument som har anpassats för personer med funktionsvariationer, i synnerhet för synskadade. En tillgänglig PDF ska:

  • – vara kodad för uppläsning med talsyntes. Det ska finnas taggar (dolda instruktioner) som anger i vilken ordning PDF‑dokumentets delar ska läsas upp. Vad som är rubriker, mellanrubriker, bildtexter och andra element ska också anges på ett sätt som kan läsas upp med talsyntes. Det ska också finnas beskrivningar av foton och andra illustrationer. Sådan anpassning är också värdefull för personer som läser dokumentet med punktskrift (Braille);
  • – kunna anpassas för färgblinda och synsvaga. Färgkombinationer ska kunna bytas ut och teckenstorleken ska kunna ändras.

– Läs mer på webbsajten Funka (länk) och på Adobes webbsidor. – På engelska: accessible PDF.

[dokument] [funktionsvariation] [ordbehandling] [tillgängligt] [ändrad 16 januari 2021]

arkivformat

(archive format)filformat som lämpar sig för arkiv, vilket innebär att det ska vara möjligt att läsa och/eller spela upp det under överskådlig framtid. För att vara lämpligt som arkivformat bör ett filformat bland annat vara:

  • – noga dokumenterat. Framtida programmerare ska kunna förstå och använda dokumentationen;
  • – inte komprimerat eller krypterat;
  • – fritt från licensavgifter;
  • – fritt från kopieringsskydd;
  • – oberoende av specifik maskinvara eller speciella lagringsmedier.

– Till detta kommer givetvis krav på arkivmässig förvaring, men det hänger inte på filformatet. – Läs mer på denna webbsida från Luleå tekniska universitets Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (nerlagt 2016 – arkiverad sida). – Läs också om digital vellum och Software preservation network.

[arkivering] [dokument] [filformat] [framtidssäkert] [ändrad 5 december 2018]

välformad

– inom XML och SGML är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för XML / SGML är korrekt utformat, men inte följer någon angiven DTD (dokumenttypsdefinition).

[dokument] [typografi] [xml] [ändrad 8 januari 2018]

PDF

portable document formatAdobes filformat för digitala dokument. – Doku­ment som pub­li­ce­ras som PDF‑filer ser i detalj likadana ut vid visning och utskrift, oavsett vilket operativsystem som används. Texten i PDF‑filer är också sökbar. PDF är baserat på PostScript (mer om det här). – PDF‑formatet lanserades 1993, och har blivit en inofficiell världsstandard. Det kallades när det var nytt ibland för Acrobat. Men Acrobat är programmet som man använder för att framställa PDF‑filer. Programmet som visar PDF‑filer heter Adobe Reader. Men det finns många andra program och webbläsare som kan visa PDF‑filer. – Läs också om tillgänglig PDF.

[dokument] [filformat] [förkortningar på P] [ändrad 13 februari 2022]

document type definition

DTD; dokument­typs­definition – i XML och SGML: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara uppbyggt. – DTD:n för ett brev kan till exempel omfatta delarna adressat, avsändare, hälsningsfras, text och avslutnings­fras. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, utdelningsadress, postnummer och ort. – En DTD fungerar som en mall för skribenten. Den underlättar också grafisk presenta­tion av dokumentet samt automa­tisk sökning och lagring av data. Ett datorprogram kan till exempel med hjälp av DTD:n automatiskt hitta adressuppgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Läs också om parser.

[dokument] [xml] [ändrad 20 februari 2023]

dokumentorienterad

dokumentorienterad databas – typ av databas där innehållet är lösare strukturerat än i en relationsdatabas. Data­basen är uppdelad i dokument i stället för i poster (som i en relationsdatabas). Dokumenten innehåller sökbar information, som namn, adress, telefonnummer och annat. Skillnaden är att informationen kan vara ordnad på olika sätt i olika dokument, och mer eller mindre komplett. Det finns inga tomma fält, som det kan finnas i en relationsdatabas, och det är enkelt att lägga till information. Dokumentorienterade databaser är ett slags NoSQL-databaser. – På engelska: document-oriented database eller document-oriented store.

[databaser] [dokument] [ändrad 8 november 2017]