parser

– program som analyserar en sträng av tecken, delar upp dem i funktionella delar och inordnar delarna i en detaljerad struktur enligt ett regelsystem. Parsrar används både inom it och i språkveten­skap. Inom it kan en parser också ha funktionen att avgöra ifall ett program eller dokument är korrekt kodat:

  1. – program som kontrollerar att ett annat program eller ett dokument skrivet i HTML, XML eller SGML, är korrekt skrivet, så att inga delar fattas och så att de står i rätt ordning. Parsern gör däremot ingen bedömning av ifall dokumentet fungerar som det är tänkt. – Se också DTD;
  2. – funktion i kompilator som delar upp instruktioner från ett högnivåspråk i små­bitar, som sedan kan över­sättas till maskinkod;
  3. – i språkvetenskap: program som analyserar text och strukturerar den efter grammatiska regler;
  4. – även: beteckning på i Indien bosatt an­hängare av zoroastrismen, den religion som bygger på Zarathustras lära (se Wikipedia.).

– Se också parsning.

[språkteknik] [programmering] [webbpublicering] [ändrad 31 maj 2017]