konfiguration

  1. konfigurering, att konfigurera: att göra de inställningar och andra åtgärder som behövs för att en anordning eller ett program ska fungera ihop med annan utrustning. – Se också självkonfigurerande;
  2. – en konfiguration: de komponenter som ingår i ett system och hur de är sammankopplade.

– På engelska: configuration.

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 20 januari 2016]

montera

(mount) – ansluta en fil eller ett filsystem till operativ­systemet så att det kan an­vändas. – Ordet an­vänds i Unix ofta om anslutning av extern utrustning som skrivare, externa hårddiskar och bildskärmar, eftersom Unix hanterar ansluten hårdvara som filer. Att montera är alltså både att ansluta extern utrustning rent fysiskt och att se till att operativsystemet kan kommuni­cera med den. Detta sker automatiskt i operativsystem för vanliga använd­are som macOS och vanliga utföranden av Linux (men det kan krävas godkännande av datorns administratör). – Ofta kan man skriva ansluta i stället för montera, som lätt missför­stås av icke Unix‑kunniga. – I Windows, som fungerar lite annorlunda än Unix, talar man på engelska i stället om mapping. – Att koppla bort ett anslutet filsystem (extern utrustning) på ett ordnat sätt kallas för att avmontera, på engelska unmount. Av någon anledning skrivs den instruktionen i Unix så här: umount. I macOS kallas avmontering ofta för eject (utmatning). – På svenska an­vänds också det engelska ordet i böjd form: mounta, mountas.

[konfigurering] [unix] [ändrad 3 november 2017]

Bonjour

en teknik för automatisk (självkonfigurerande) sammankoppling av datorer och tillbehör – ett så kallat spontant nätverk. Utvecklat av Apple, först under namnet Rendezvous, lanserat 2002 och avsett för alla slags operativsystem och hårdvara. – Varje dator eller annan utrustning med Bonjour börjar kommunicera så snart den fysiska anslutningen (kabel eller trådlöst) till nätet fungerar. Den kan då upptäcka andra enheter att kommunicera med. Varje enhet presenterar sig för de andra och talar om vilka tjänster den tillhandahåller. Det kan vara utskrifter, fax, anslutning till internet eller fjärrstyrning av hemelektronik. – Bonjour är skrivet i öppen källkod och bygger på internetprotokollet IP. Läs mer på Apples webbsidor. – Jämför med Universal plug and play (UPnP).

[konfigurering] [nätverk] [ändrad 4 september 2019]

Apache River

(tidigare Jini) – ett system för oproblematisk (så kallad självkonfigurerande) samman­koppling av datorer, tillbehör och funktioner (tjänster) som är tillgängliga i nät. – Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applikation skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre automatiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upptäckas (vara sökbara på ett förutsägbart sätt), presenteras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gränssnitt, så att andra applikationer kan anslutas utan handpåläggning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk plattform och operativsystem. Upphovsman var Bill Joy. – Idén påminner om SOA, web services, Univer­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 utveck­lingen till Apache software foundation, som kallar projektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]