Apache River

(tidigare Jini) – ett system för oproblematisk (så kallad självkonfigurerande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre automa­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upptäckas (vara sök­bara på ett förutsäg­bart sätt), presenteras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gränssnitt, så att andra applikationer kan anslutas utan handpålägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk plattform och operativsystem. Upphovsman var Bill Joy. – Idén påminner om SOA, web services, Univer­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar projektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]