Apache River

(tidigare Jini) – system för oproblematisk (så kallad själv­kon­figure­rande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun† (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre auto­ma­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upp­täckas (vara sök­bara på ett förut­säg­bart sätt), pre­sen­teras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gräns­snitt, så att andra applika­tioner kan an­slutas utan hand­på­lägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk platt­form och operativ­system. Upp­hovs­man var Bill Joy. – Idén på­minner om SOA, web services, Uni­ver­sal plug and play (UPnP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät därför 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar pro­jektet för Apache River. – Se river.apache.org.

[konfigurering] [mjukvara] [ändrad 6 juni 2017]