rastertäthet

antal bildpunkter per tum i tryck eller i utskrift av en gråskale­bild eller i en färgseparation (de fyra bilder som behövs för fyrfärgstryck). När det gäller skrivare motsvaras det av skrivarupplösning. Anges av tradition ofta i linjer per tum, lpi (lines per inch), ibland också i celler per tum. (Måttet kan givetvis enkelt räknas om till bildpunkter per centimeter eller per annat önskat längdmått.) För att man ska få god bildkvalitet bör bildupplösningen vara högre än rastertätheten, normalt 1,5 till två gånger högre.  – På engelska: screen density. – Läs också om raster.

[skrivare] [upplösning] [tryckning] [ändrad 12 september 2020]

bunt

i typografi: det tomma utrymmet (ljusrummet) på ett uppslag vid bokens eller tidningens mitt (ryggen). Alltså höger­kanten på en vänster­sida och vänster­kanten på en höger­sida. Utrymmet behövs för att texten vid tryckningen inte ska hamna i vecket och bli oläslig. På en en­staka sida som inte ska bindas in blir det höger­kanten på sidan. – Bunten kallas ibland för höger- respektive vänster­marginal, men bunten räknas i typo­grafi inte som marginal. Bunten brukar vara  smalare än marginalen. – När man formger för publicering på webben blir det ingen bunt (om man inte strävar efter att i detalj kopiera layout av tryckta tidningar), men det kan däremot finnas spaltmellanrum. – På engelska: gutter.

[tryckning] [typografi] [ändrad 2 oktober 2018]

subtraktiv färgblandning

det sätt att blanda färg som används i färgskrivare, tryckerier, målning och negativ färgfilm. – Subtraktiv färgblandning är det som vi lär oss i skolan: gult blandat med blått blir grönt. Alternativet heter additiv färgblandning (rött ljus blandat med grönt ljus blir gult). – Subtraktiv färgblandning innebär att färgämnen blandas på en yta, som oftast är vit. De blandade färgämnena belyses med dagsljus eller med inomhusbelysning. I subtraktiv färgblandning räcker det med de fyra färgerna cyan, magenta, gult och svart (se CMYK) för att man ska kunna blanda till alla andra färger på ett godtagbart sätt. Vitt kan man få av bakgrunden. (Se också fyrfärgstryck.) Det kallas för sub­traktiv färgblandning därför att ju mer färgämne man tillför, desto mörkare blir det: ljuset subtraheras.

[färg] [skrivare] [tryckning] [ändrad 24 mars 2022]

Authors united

900 amerikanska författare som i augusti 2014 skrev på ett upprop mot Amazon. – Authors united hävdade att Amazon, som redan då var världens största bokförsäljare, avsiktligt missgynnar bokförlag som inte rättar sig efter Amazons krav, och därmed också missgynnar de författare som kommer ut på de förlagen. Ett sådant förlag är amerikanska Hachette (länk). Uppropet publicerades i en hel­sides­annons i New York Times (se länk). – Amazon svarade med ett annat upprop, Readers united (länk).

[bokutgivning] [handel] [kampanjer] [ändrad 21 september 2022]

Project Gutenberg

en webbsajt som publicerar känd och viktig litteratur på internet för fritt bruk. – Projekt Gutenberg, som grundades 1971, har publicerat en stor del av världslitteraturen på många språk. Det är enbart litteratur som inte längre skyddas av upphovsrätt. – Project Gutenberg belönades 2002 med Stockholm Challenge Award i kulturklassen. – Läs mer på gutenberg.org. – I Sverige finns de besläktade Projekt Runeberg, Allmogens och Litteraturbanken, se också Wikisource.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 4 oktober 2019]

Parker, Philip M

amerikansk professor och robot­­för­­fattare. – Philip M Parker står som författare till över 100 000 böcker som är samman­ställningar av information hämtad främst från Wiki­pedia. Parker har ut­vecklat och patenterat en metod att auto­matiskt enligt en mall samman­ställa facklitteratur av information som kopieras från inter­net, och det är med den metoden som han har framställt de flesta av böckerna. – Parker är professor i före­tags­ledning vid handelshög­skolan Insead i Fontainebleu i Frank­rike (insead.edu). Han är också engagerad i pro­jekt för att för­bättra jordbruket i fattiga länder. Parker uppger att in­komsterna från de robotböcker som han säljer till höga priser – unge­fär 4 000 kronor för en bok om marknaden för toalett­sitsar i trä i Kina och Japan – går till hans bistånds­projekt. – Det bör tilläggas att Parker också är för­fattare till flera böcker som han har skrivit från början till slut. – Philip M Parker har en webb­sida på Insead (länk).

[bokutgivning] [personer] [robotar] [ändrad 20 mars 2018]

CMYK

Fyra rutor med färgerna cyan (blågrönt), magenta (purpurrött), gult och svart. Bokstäverna C M Y och K står i respektive ruta.
Källa: Wikipedia.

förkortning för cyan, magenta, yellow, black (som förkortas K). – Det är de fyra färger som används i fyrfärgstryck, både i tryckerier och i färgskriv­are. Genom att blanda dem i olika proportioner får man fram approximationer av alla andra kulörer. Sättet att blanda färgerna kallas för sub­traktiv färgblandning. – Att cmyka (uttalas ”smyka”) en bild är att färg­­separera den för fyrfärgstryck. För var och en av de fyra tryckplåtar, en i varje färg, som behövs per sida i fyrfärgs­tryck framställer man en separat bild­fil. – Jämför med den färgbeskrivning som behövs för en bildskärm, RGB, och med YPbPr.

[färg] [förkortningar på C] [skrivare] [tryckning] [ändrad 5 december 2017]

job definition format

(JDF) – en standard för beskrivning av arbetsflödet för material som ska tryckas. Filformatet jdf har plats för detaljerad information om hur materialet ska tryckas (format, antal exemplar, papperstyp med mera), information om beställaren och om hur trycksaken ska levereras. – JDF har utarbetats av ledande företag i den grafiska branschen, och är gjort för att fungera oberoende av vilken utrustning och vilka program man använder. JDF-standarden tillhör organisationen CIP4 (länk). – XJDF är en förenklad variant av JDF.

[tryckning] [ändrad 8 mars 2020]

beställtryck

framställ­ning av tryckta böcker och annat material i enstaka exemplar till låg kostnad. Detta i kontrast till tra­di­tion­ella tryck­metoder som kräver att man trycker hundra­tals eller tusen­tals exemplar om man vill få en rimlig kostnad per exemplar. Dess­utom innebär beställ­tryck att kunden köper boken först, sedan trycks den. – Förutsättningen för beställ­tryck är dels att boken finns lagrad som datafil (så att man inte behöver sätta den), dels att tryckningen görs med avan­ce­rade laserskrivare som både trycker och binder boken (i stället för tradition­ella tryck­pressar med höga igångsättningskostnader). – Denna tryck­metod har flera fördelar:

  1. – det blir billigt att hålla böcker som sällan efter­frågas i lager. Kunderna kan köpa böcker som annars skulle vara ut­gång­na från förlaget. Allt som förlaget behöver göra är att tillhandahålla en utskrivbar fil. (Se långa svansen);
  2. bokens utformning kan anpassas till kundens önske­mål (personalized print – personanpassad tryckning). Man kan till exempel trycka boken med större stil än vanligt;
  3. handböcker och läroböcker kan löpande hållas aktuella, och det blir ekonomiskt försvar­bart att införa även små ändringar. Varje köpare kan få en färsk utgåva.

– På engelska: print-on-demand. På svenska också: exemplar­tryck, styck­tryck, personligt tryck. – Se också Espresso book machine.

[bokutgivning] [tryckning] [ändrad 27 november 2020]