Litteraturbanken

svensk webbsajt med svensk litteratur i digital form. – Litteratur­banken inne­håller utgiven litteratur i digitalt format, outgivna dokument och litteraturvetenskapligt material. Allt är fritt till­gäng­ligt. Många av texterna finns i Epub-format. – Lit­te­ra­tur­banken tillkom på förslag av författ­aren Sven Lindqvist, och har funnits på nätet sedan 2004, först som pilotpro­jekt. Projektet drivs av en förening bestående av Kungliga biblio­teket, Kungliga Vitter­hets­akade­mien, Språk­banken vid Göte­borgs universi­tet, Svenska Akademien, Svenska litteratur­säll­skapet i Finland och Svenska Vitterhetssamfundet. – Se litteraturbanken.se. – Se också Projekt GutenbergProjekt Rune­berg, Wikisource och Projekt Allmogen.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 12 juni 2017]