Litteraturbanken

svensk webbsajt med svensk litteratur i digital form. – Litteraturbanken inne­håller utgiven litteratur i digitalt format, outgivna dokument och litteraturvetenskapligt material. Allt är fritt tillgängligt. Många av texterna finns i Epub-format. – Litteraturbanken tillkom på förslag av författ­aren Sven Lindqvist† (19322019), och har funnits på nätet sedan 2004, först som pilotpro­jekt. Projektet drivs av en förening bestående av Kungliga biblio­teket (kb.se), Kungliga Vitterhetsakade­mien (vitterhetsakademien.se), Språk­banken vid Göteborgs universi­tet (spraakbanken.gu.se), Svenska Akademien (svenskaakademien.se), Svenska litteratursällskapet i Finland (sls.fi) (nere i maj 2023) och Svenska Vitterhetssamfundet (svenskavitterhetssamfundet.wordpress.com). – Se litteraturbanken.se. – Se också Projekt Gutenberg, Projekt Runeberg, Wikisource och Allmogens.

[arkiv och bibliotek] [bokutgivning] [konst och litteratur] [ändrad 4 oktober 2019]