Basic

Beginners all-purpose symbolic instruction code – ett lättlärt program­språk, utveck­lat 1964 av John Kemeny (1926—1992) och Thomas Kurtz (1928). Det används sällan eller aldrig i pro­­fes­sion­ella samman­­hang, men det finns i många utföranden för hobby­pro­gram­merare och för ut­­bild­ning. – Microsofts programspråk Visual Basic bygger på Basic.

[förkortningar på B] [hobby] [programspråk] [ändrad 9 augusti 2017]