Basic

Beginners all-purpose symbolic instruction code – lättlärt program­språk, utvecklat 1964 av John Kemeny (1926—1992) och Thomas Kurtz (1928). Det används sällan eller aldrig i pro­­fes­sion­ella samman­­hang, men finns i många varianter för hobby­pro­gram­merare och för ut­­bild­ning. – micro­softs program­språk Visual Basic bygger på Basic.