Dataskyddsdirektivet

  1. – (Data protection directive) – EU-direktiv från 1995 om skydd av person­upp­gifter. Det har i Sverige genom­­förts i form av Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsdirektivet ersätts från 2018 av EU:s Data­skydds­för­ord­ning. – Skillnaden mellan ett direktiv och en förordning är att ett direktiv är bind­ande instruktioner till EU:s medlemsstater om vad de ska införa i sin lag­stif­tning (som i PUL), men en för­ord­ning gäller som lag direkt i alla EU‑länder. – Hela Dataskyddsdirektivet på svenska finns på EU:s webb­sidor. – Förväxla inte Dataskyddsdirektivet med Data­lag­rings­direk­tivet;
  2. 2016 års dataskyddsdirektiv, Brottsdatalagen – fullständigt namn: EU:s direktiv om skydd av per­son­upp­gift­er vid brotts­be­kämp­ning, brottmålshantering och straff­verk­stäl­lig­het. Den svenska texten till EU-direktivet finns här. Regeringen tillsatte 2016 en utredning för hur di­rek­tiv­et ska införas i svensk lag, se direktiv. Ett delbetänkande pub­li­ce­ra­des i april 2017 under namnet Brottsdatalag, se här.

[eu] [lagar] [personuppgifter] [ändrad 15 maj 2017]